Mažųjų uostų tinklas Kuršių mariose

Home  /  SuPortNet  /  Mažųjų uostų tinklas Kuršių mariose

Mažųjų uostų tinklas Kuršių mariose

March 2, 2016      In SuPortNet Comments Off on Mažųjų uostų tinklas Kuršių mariose

Įgy­ven­di­nant tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą “Van­dens tu­riz­mo inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra Kur­šių ma­rio­se” (Kontrakto Nr.  2005/100 – 726) bu­vo su­reng­tos dvi tiriamosios ekspedicijos aplink Kuršių marias.

Pro­jek­tą fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos tarp­re­gio­ni­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo prog­ra­ma TACIS. Jį įgy­ven­di­na Ka­li­ning­ra­do me­ri­ja, Ka­li­ning­ra­do sri­ties ir Ze­le­nog­rads­ko ra­jo­no ad­mi­nist­ra­ci­jos, Ne­rin­gos ir Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės. Eks­pe­di­ci­jo­se po lie­tu­viš­kas ir ru­siš­kas Kur­šma­res no­ri­ma įver­tin­ti re­gio­nų tu­ris­ti­nį po­ten­cia­lą, lai­vy­bos są­ly­gas. Vie­nas iš pro­jek­to tiks­lų – surinkti informaciją Kur­šių ma­rių lo­ci­jai.

Po kelių die­nų eks­pe­di­ci­jos Ru­si­jos Kur­šma­rė­se, vie­na die­na bu­vo skir­ta pa­si­žval­gy­ti po lie­tu­viš­ką­ją Kur­šių ma­rių da­lį. Lie­tu­vos pu­sė­je ke­lio­nės marš­ru­tu pa­si­rink­ta api­plauk­ti Rus­nės sa­la.