Author Archives : admin

Home  /  Author : admin

Įgy­ven­di­nant tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą “Van­dens tu­riz­mo inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra Kur­šių ma­rio­se” (Kontrakto Nr.  2005/100 – 726) bu­vo su­reng­tos dvi tiriamosios ekspedicijos aplink Kuršių marias. Pro­jek­tą fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos tarp­re­gio­ni­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo prog­ra­ma TACIS. Jį įgy­ven­di­na Ka­li­ning­ra­do me­ri­ja, Ka­li­ning­ra­do sri­ties ir Ze­le­nog­rads­ko ra­jo­no ad­mi­nist­ra­ci­jos, Ne­rin­gos ir Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės. Eks­pe­di­ci­jo­se po lie­tu­viš­kas ir ru­siš­kas Kur­šma­res no­ri­ma…

2004 m. vasario 26 d. – 27 d.: Pradinis seminaras Kaliningrade, kuriame dalyvavo visi projekto partneriai, projekto priežiūros grupės nariai, tikslinių grupių atstovai; 2004 m kovo 11 – 12 d. SuPortNet seminaras Klaipėdoje, kuriame dalyvavo 20 projekto partnerių ir tikslinių grupių atstovų. Du pažintiniai SuPortNet pagrindinio partnerio vizitai į Lietuvą…

Studijos tikslas – įvertinti galimybę panaudoti vidaus vandens kelius Lietuvos, Kaliningrado srities ir Lenkijos teritorijose vandens turizmui. Projektas yra Interreg’o programos SuPortNet projekto dalis. Šio projekto tikslas – plėtoti mažųjų uostų tinklą Baltijos jūros pakrantėse. Projekte ekspertu pakvietas Dr. Holger Platz, Planco instituto Vokietijoje vadovas ir SuPortNet projekto koordinatorius. Lietuvos vidaus…

Unikalus gamtiniu požiūriu, istorine praeitimi garsus Minijos kaimas yra Nemuno deltos regioniniame parke. Tai pusiaukelė tarp Kuršių ir Nemuno vandens turistinių kelių. Vykdant šį projektą “Vandens turizmo plėtra Minijos upės žemupyje“ buvo tęsiami Nemuno deltos regioninio parko įvykdyto PHARE SPF 99|30 projekto ,,Pilot study on sustainable economic development in rural…