Background Image

Author Archives : admin

Home  /  Author : admin

Didžiausio šalyje kurorto savivaldybė užsimojo perimti merdėjančio Šventosios uosto valdymą ir pamėginti atgaivinti šį objektą pasitelkdama Europos Sąjungos (ES) paramą. Vyriausybėje jau analizuojama teisinė bazė, svarstoma, kokius įstatymus reikėtų pakeisti Seime. „Dabar Šventosios uostą valdo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (KVJUD), o jei ši teisė pereitų Palangai, bandytume pritraukti apie…

Mes nekuriame multfilmų, kaip sparnuotosios raketos aplink Žemę neša šviesų rytojų. Mes tikime elektra varomų variklių ateitimi. Ieškom bendražygių. Šventosios turizmo asociacija dalyvauja šiame projekte. Kviečiame prisijungti.  

Naujausias “Šventosios Respublikos” laikraščio numeris. Parsisiųsti. Sventosios Respublika Nr 8 .

1982 metais, kai buvo pastatyta skulptūrinė grupė „Žvejo dukros“ — jos buvo gerai matomos iš visų pusių. Per prabėgusius metus „Žvejo dukrų”aplinka pasikeitė: vėjas išpustė smėlį ir apnuogino skulptūrų  fundamentą, priešais iškilo didelė kopa, atskirdama „Žvejo dukras“ nuo jūros.

Lietuvos Respublikos Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos Memorandumas dėl Šventosios uosto atstatymo 2016 m. vasario 29 d.   Memorandumo tikslas – sukurti ir puoselėti bendru supratimu ir pasitikėjimu grindžiamą bendradarbiavimą, vykdant Šventosios uosto atstatymo darbus. Šventosios uostas, menantis „Gintaro kelio“ laikus, turi būti atstatytas, nes tai – Lietuvos valstybės…

Šventosios valstybinio jūrų uosto plėtojimo tarybos posėdyje pristatyti nuo 2008 m. atlikti su Šventosios uostu susiję darbai bei pristatyta galima uosto perspektyva. Sutarta, kad norint atstatyti uostelį bus būtina suvienyti įvairių žinybų lėšas. „Turime visą dokumentaciją, statybos leidimus, bet neturime finansavimo šaltinio. Artimiausiu metu Šventosios uostas nebus transporto ir logistikos…

  LIETUVOS RESPUBLIKOS PARTIJŲ, VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR PRIEKRANTĖS VERSLINĖS IR REKREACINĖS ŽUVININKYSTĖS ASOCIACIJOS, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ GEROS VALIOS IR BENDRADARBIAVIMO MEMORANDUMAS Klaipėda, 2016 m.   MEMORANDUMO TIKSLAS IR BENDRADARBIAVIMO NUOSTATOS. Memorandumo tikslas – sukurti ir puoselėti bendru supratimu ir pasitikėjimu grindžiamą bendradarbiavimą, vykdant Šventosios uosto atstatymo darbus. Šventosios uostas, kuris mena…

Įgy­ven­di­nant tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą “Van­dens tu­riz­mo inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra Kur­šių ma­rio­se” (Kontrakto Nr.  2005/100 – 726) bu­vo su­reng­tos dvi tiriamosios ekspedicijos aplink Kuršių marias. Pro­jek­tą fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos tarp­re­gio­ni­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo prog­ra­ma TACIS. Jį įgy­ven­di­na Ka­li­ning­ra­do me­ri­ja, Ka­li­ning­ra­do sri­ties ir Ze­le­nog­rads­ko ra­jo­no ad­mi­nist­ra­ci­jos, Ne­rin­gos ir Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės. Eks­pe­di­ci­jo­se po lie­tu­viš­kas ir ru­siš­kas Kur­šma­res no­ri­ma…

2004 m. vasario 26 d. – 27 d.: Pradinis seminaras Kaliningrade, kuriame dalyvavo visi projekto partneriai, projekto priežiūros grupės nariai, tikslinių grupių atstovai; 2004 m kovo 11 – 12 d. SuPortNet seminaras Klaipėdoje, kuriame dalyvavo 20 projekto partnerių ir tikslinių grupių atstovų. Du pažintiniai SuPortNet pagrindinio partnerio vizitai į Lietuvą…

Studijos tikslas – įvertinti galimybę panaudoti vidaus vandens kelius Lietuvos, Kaliningrado srities ir Lenkijos teritorijose vandens turizmui. Projektas yra Interreg’o programos SuPortNet projekto dalis. Šio projekto tikslas – plėtoti mažųjų uostų tinklą Baltijos jūros pakrantėse. Projekte ekspertu pakvietas Dr. Holger Platz, Planco instituto Vokietijoje vadovas ir SuPortNet projekto koordinatorius. Lietuvos vidaus…